Sitronsommerfugl

11.08.2012—19.05.2018
Sitronsommerfugl Saltnes, Råde-7623
Sitronsommerfugl Saltnes, Råde-7564
Sitronsommerfugl Saltnes, Råde-7491
Sitronsommerfugl Saltnes, Råde-7468
Sitronsommerfugl Bølevann, Sandefjord - 7059
Sitronsommerfugl Guttormsvauen, Hvaler - 2930