Aurorasommerfugl

05.06.2017—11.06.2022
Aurorasommerfugl hann Tanemsbrua, Klæbu - 5927
Aurorasommerfugl hann Paradisbukta, Steinkjer - 0891
Aurorasommerfugl Paradisbukta, Steinkjer - 0881
Aurorasommerfugl Sunndal - 3359
Aurorasommerfugl hann Tanemsbrua, Klæbu - 5936
Aurorasommerfugl hunn Oppdal - 2816
Aurorasommerfugl hunn Oppdal - 2839
Aurorasommerfugl hunn Oppdal - 2855
Aurorasommerfugl hunn Rauer, Fredrikstad - 1531
Aurorasommerfugl Oppdal - 2632
Aurorasommerfugl Sunndal - 3325
Aurorasommerfugl hann Paradisbukta, Steinkjer - 0847
Aurorasommerfugl hann Tanemsbrua, Klæbu - 6073
Aurorasommerfugl hann Tanemsbrua, Klæbu - 6025
Aurorasommerfugl Sunndal - 3359