Skogdue

03.10.2012—01.05.2016
Skogdue Nordvik, Utsira-2034
Skogdue Volløya, Melhus-0550
Skogdue Volløya, Melhus-0444
Skogdue Nordvik, Utsira-1787
Skogdue Nordvik, Utsira-2188
Skogdue Volløya, Melhus-0553
Skogdue Nordvik, Utsira-2150
Skogdue Volløya, Melhus-0445
Skogdue Volløya, Melhus-0548
Skogdue Nordvik, Utsira-2065
Skogdue Nordvik, Utsira-1394
Skogdue Nordvik, Utsira-1359
Skogdue Volløya, Melhus-0455
Skogdue Nordvik, Utsira-1399
Skogdue Nordvik, Utsira-1813
Skogdue Nordvik, Utsira-2103
Skogdue Nordvik, Utsira-1129
Skogdue Nordvik, Utsira-1754
Skogdue Nordvik, Utsira-1740
Skogdue Nordvik, Utsira-1741