Mnemosynesommerfugl

06.06.2019—11.06.2022
Mnemosynesommerefugl Oppdal - 1692
Mnemosynesommerfugl Oppdal - 2748
Mnemosynesommerfugl Oppdal - 1601
Mnemosynesommerefugl Sunndal - 1648
Mnemosynesommerefugl Sunndal - 1397
Mnemosynesommerfugl Sunndal - 1663
Mnemosynesommerefugl Sunndal - 1383
Mnemosynesommerfugl Sunndal - 1319