Orrfugl x Storfugl

21.05.2020
Rakkelhane (storfugl x orrfugl) Tydal - 9655
Storfugl x Orrfugl Røros - 9659
Storfugl x Orrfugl Røros - 9380
Storfugl x Orrfugl Røros - 9587
Storfugl x Orrfugl Røros - 9545
Storfugl x Orrfugl Røros - 9577