Storlom

22.06.2008—16.05.2015
Storlom Hovdalsvatnet, Frosta-9676
Storlom Hovdalsvatnet, Frosta-9684
Storlom Källsjøen-9037
Storlom Hovdalsvatnet, Frosta-9853
Storlom Hovdalsvatnet, Frosta-9708
Storlom Hovdalsvatnet, Frosta-9733
Storlom Källsjøn-6214
Storlom Källsjøen-8930
Storlom Källsjøen-8967
Storlom Hovdalsvatnet, Frosta-9828
Storlom Hovdalsvatnet, Frosta-9644
Storlom Hovdalsvatnet, Frosta-9670
Storlom Källsjøn-6290
Storlom Källsjøn-6200
Storlom Store Orkelsjø, Oppdal 947
Storlom Källsjøen-9076
Storlom Store Orkelsjø, Oppdal 1140
Storlom Store Orkelsjø, Oppdal 1114
Storlom Store Orkelsjø, Oppdal 959